Cíl 3

V rámci programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 startuje 1. srpna 2011 projekt „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji.“

Oblast bývalého „Černého trojúhelníku“ (Mostecko společně s několika dalšími okresy severních Čech, část Dolního Slezska a Saska) byla poznamenána dobýváním hnědého uhlí, což vedlo dříve k silnému znečištění ovzduší zejména SO2 a prachem. V prachu jsou rizikové pro zdraví hlavně částice do velikosti 1 mikrometru (PM1) a ultrajemné částice (UJČ). Velikost vlivu znečistění ovzduší na zdraví v daném regionu nelze odhadnout. Není možné ani doporučit limity a preventivní opatření, pokud nebude k dispozici měření částic PM1 a UJČ a vyšetření vlivu na zdraví za dostatečně dlouhé období. Předpokladem společných konceptů na ochranu přírody a životního prostředí je použití shodných měřicích a analytických metod.

Přínosem projektu je podpora dlouhodobého vývoje přeshraničních strategií k ochraně životního prostředí (zejména redukce UJČ) a zlepšení/udržení kvality zdraví a života v zájmových regionech.

Ziel 3

Im Rahmen des Ziel3-Programms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 startet am 1. 8. 2011 das Projekt „Ultrafeine Partikel und Gesundheit im Erzgebirgskreis und in der Region Ústí“.

Das Gebiet des ehemaligen „Schwarzen Dreiecks“ (Region Most zusammen mit einigen weiteren Bezirken in Nordböhmen, Teile Niederschlesiens und Sachsens) wurde durch die Braunkohleförderung gezeichnet, die in der Vergangenheit die Ursache für starke Luftverschmutzung insbesondere durch Schwefeldioxid und Staubpartikel war. Ein Gesundheitsrisiko stellen hauptsächlich die im Staub enthaltenen Partikel bis zu einem Mikrometer Größe und die ultrafeinen Partikel dar. Das Ausmaß der Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit in dieser Region ist nicht abzuschätzen. Solange weder Messdaten für diese Partikel noch die Untersuchung derer Auswirkungen auf die Gesundheit über einen ausreichenden Zeitraum vorliegen, können keine Grenzwerte und Vorsorgemaßnahmen empfohlen werden. Die Voraussetzung für alle gemeinsamen Umweltschutzkonzepte sind einheitliche Methoden der Messung und Analyse.

Das Projekt trägt wesentlich zur Förderung der langfristigen Umweltschutzstrategien (insbesondere zur Reduzierung des Ausstoßes von ultrafeinen Partikeln) und zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Lebensqualität in den betroffenen Regionen bei.

Články