logo

Jaký je stav znečištění ovzduší 20 let po roce 1989?

(Vzhledem k výročí událostí z roku 1989 jsme v poslední době tento dotaz dostávali velmi často.)

Vývoj koncentrací znečišťujících látek v ovzduší:

V severozápadních Čechách se kolem r. 1989 při smogových situacích vyskytovaly denní průměrné koncentrace oxidu siřičitého a prašného aerosolu dosahující v některých případech až hodnot kolem 1000 µg/m3 .

V průběhu uplynulých dvaceti let došlo k poklesu koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Viz přiložené grafy průběhu denních průměrných koncentrací oxidu siřičitého a prašného aerosolu. Smogové situace známé z osmdesátých a začátku devadesátých let se v posledních letech již nevyskytovaly.Průměrné denní koncentrace oxidu siřičitého v Ústí nad Labem v r. 1989 - 2008Průměrné denní koncentrace prašného aerosolu v Ústí nad Labem v r. 1989 - 2008Od roku 2002, v souladu s právem Evropské unie, byly zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší zavedeny nové způsoby hodnocení stavu znečištění ovzduší a nové, přísnější limity koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

Základní vyhodnocení stavu znečištění ovzduší podle zmiňovaného zákona je prováděno v ročním cyklu. Při hodnocení v r. 2007 a v r. 2008 patřila menší část území severozápadních Čech (zejména centra okresních měst a některé emisně nejvíce zatížené lokality) z důvodu překračování limitů platných pro prašný aerosol mezi takzvané oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

 

Je třeba uvést, že dosažené úrovně znečištění ovzduší jsou mimo zdrojů znečišťujících látek také velmi závislé na tom, jaké byly meteorologické podmínky a právě poslední roky byly z hlediska meteorologických podmínek poměrně příznivé.


Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) provádí měření za účelem hodnocení znečištění ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší. Výsledky měření a hodnocení stavu znečištění ovzduší ČHMÚ zveřejňuje zejména na internetu, předává úřadům státní správy a poskytuje dalším odběratelům.


http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oII41x34trendagl.gif

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr07cz/gif/oII4132agtrend.gif

http://www.chmi.cz/UL/materialy/KrU_ORP_LB_KV_UL_Ab3_041108.ppt

http://www.chmi.cz/UL

http://portal.chmi.cz

http://www.chmi.cz

 

ČHMÚ v severozápadních Čechách měří znečištění ovzduší ve většině okresních měst a v několika vybraných venkovských lokalitách. Měření je prováděno nepřetržitě.

 

Podrobnější informace, kde a jak se znečištění měří , uvádí ČHMÚ na internetu:

 

http://www.chmi.cz/UL/index.php?page=oddeleni-ochrany-cistoty-ovzdusi

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/locality/pollution_locality/index_CZ.html

http://www.chmi.cz/uoco/isko/isko2/locality/pollution_locality/index_CZ.htmlza ČHMÚ

Jan Abraham