logo

8. 1. 2010 - „Smogová“ vyhláška

smog     V roce 2002 vyšla "smogová" vyhláška č. 553/2002 Sb., která stanoví zvláštní imisní limity pro znečisťující látky (oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón). Její součástí je i regulační řád, včetně upozornění nebo varování veřejnosti a opatření k časově omezené regulaci vybraných zdrojů znečišťování ovzduší jejich provozovateli. Tato vyhláška měla městům umožnit zasáhnout proti rostoucí koncentraci jmenovaných škodlivých látek v ovzduší (např. snížit provoz továren či elektráren, nebo třeba omezit automobilový provoz).

     Od listopadu 2009 platí vyhláška č. 373/2009 Sb., kterou se upravuje vyhláška č. 553/2002 Sb. K zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón tak nyní přibude závazná hodnota pro jemné prachové částice frakce PM10. Ty mohou mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel. Mohou na sebe vázat zdraví škodlivé látky a ty se pak spolu s jemnými prachovými částicemi dostávají hluboko do plic. Zvýšení koncentrací těchto látek v ovzduší, zejména za nepříznivých rozptylových podmínek, ovlivňuje i silniční doprava a spalování nekvalitních paliv v domácnostech.

     Pokud čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachových částic překročí hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, vydá Český hydrometeorologický ústav signál upozornění. Při překročení hranice 150 mikrogramů vydá ČHMÚ signál varování. Příslušné úřady pak mohou vyhlásit opatření (například zákaz vjezdu aut do center měst nebo omezování výroby).

     Nutnou podmínkou pro vyhlášení signálů upozornění a regulace jsou nepříznivé meteorologické podmínky, kupříkladu několikadenní inverze a narůstající koncentrace prachu.

     Konkrétní opatření budou stanovena v regulačních řádech na úrovni krajů, měst a vybraných podniků. Veřejnost bude informována o přijímaných opatřeních prostřednictvím médií.