logo

12. 3. 2010 - Jak bylo u nás, když se na Ostravsku vyhlašovaly signály regulace.

     V lednu a v únoru 2010 došlo k několika nepříznivým imisním situacím v Moravskoslezském kraji. Připravili jsme přehled o koncentracích prašného aerosolu frakce PM10 na vybraných stanicích ČHMÚ na území spravovaném oddělením čistoty ochrany ovzduší v Ústí nad Labem (Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj).

     Na řadě stanic došlo k překonání 24 hodinového průměru 50 µg.m-3, imisní limit je však překročen až tehdy, je-li limitní hodnota překročena více než 35 dní v roce. Do dnešního dne sice ještě nebyla tato hodnota překonána. Avšak vzhledem k tomu, že tento stav vztahujeme k 21. 2., jsou tato čísla varující. K nejvyššímu počtu překročení došlo na stanicích Ústí nad Labem (32), Lom u Litvínova (30), Děčín (29) a Litoměřice (28).

     Koncentraci PM10 jsme vyjádřili graficky. Měřicí stanice byly rozděleny na venkovské (vypovídají o plošném rozsahu znečištění), horské a městské (dochází k výraznému nárůstu koncentrací).

     Období od 18. 1. do 20. 2. 2010 můžeme rozdělit do třech částí a doplnit informacemi o počasí, které vedlo ke zvýšení koncentrací prachových částic.

     Od 18. ledna ovlivňovala počasí u nás mohutná sibiřská anticyklóna, po jejíž zadní straně k nám začal proudit ve vyšších hladinách teplejší vzduch. Vertikální teplotní zvrstvení ale nebylo charakteristické jen advekční výškovou teplotní inverzí, ale komplikovanou strukturou danou opakovaným radiačním prochlazováním přízemní vrstvy. Tato situace byla ukončena až 27. 1., kdy zeslábl hřeben vyššího tlaku vzduchu nad střední Evropou a severně od nás v dalších dnech přešlo v těsném sledu několik rychlých tlakových níží a s nimi spojené frontální systémy přímo ovlivnily počasí u nás.

     Od 18. 1. do 27. 1. 2010 byly koncentrace PM10 zvýšené a na řadě městských stanic byla překročena koncentrace 50 µg.m-3 několik dní po sobě, někde dokonce v celém období. V posledních dvou dnech koncentrace PM10 v Ústeckém a Libereckém kraji prudce vzrostly a byl vyhlášen signál regulace.

     Od 4. února se obnovilo ve vyšších hladinách jihovýchodní proudění, v přízemní vrstvě bylo tlakové pole většinou nevýrazné. Opět se vytvořila vrstva s komplikovaným teplotním zvrstvením s několika tenkými inverzními vrstvami. 11. února se ve střední Evropě prosadila brázda nízkého tlaku vzduchu spojená se středomořskou tlakovou níží, jejíž střed postupoval k severovýchodu. Teplotní zvrstvení se labilizovalo a rozptylové podmínky zlepšily.

     Od 4. 2. do 11. 2. došlo opět ke zvýšení koncentrací PM10, hodnoty však již nebyly dlouhodobě vysoké, až poslední 3 dny došlo k vyššímu nárůstu koncentrací. Podmínky pro vyhlášení nebo regulace nebyly splněny.

     Od 15. ledna se ale opět změnilo řídící proudění na jihovýchodní s rychlým vytvořením výškové teplotní inverze. I tentokrát mj. sněhová pokrývka pomohla k vytvoření několika inverzních vrstev pod hlavní výškovou inverzí. Konec této nepříznivé rozptylové situace přinesla až další tlaková níže, přesněji přechod její studené fronty v noci z 19. na 20. února.

     Od 15. 2. do 20. 2. 2010 byly koncentrace prašného aerosolu podobně jako v předchozím týdnu zvýšené, epizoda však byla kratší. Podmínky pro vyhlášení nebo regulace nebyly splněny.

     Vzhledem k charakteru počasí prvních dvou měsíců roku 2010 již došlo k vyššímu počtu překročení limitní koncentrace PM 10 než v posledních dvou letech. Předpokládáme, že v tomto roce bude počet překročení hodnoty průměrné 24 hodinové koncentrace PM10 50 µg.m-3 na řadě stanic hlavně Ústeckého kraje vyšší než 35 (imisní limit).

     OOČO a RPP