logo

Účast na konferenci Regenerace krajiny

Ve dnech 28. - 30. 6. probíhá na Božím Daru konference Regenerace krajiny. S příspěvkem "Srovnání dopadů flash floods v antropogenně ovlivněném a neovlivněném povodí" je prezentována i naše pobočka ČHMÚ. Příspěvek vznikl ve spolupráci s kolegy z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Na příkladech extrémních srážkových epizod z loňského roku je demonstrován průběh a následky povrchového odtoku na antropogenně zcela neovlivněném povodí Suché Bělé a na antropogenně ovlivněném povodí Kamenice. Kromě dopadů konkrétních srážkových epizod jsou prezentovány možnosti algoritmů TERRAFLOW a SIMWE (GIS GRASS) a hydrologického modelu MIKE SHE při detekci kritických míst v povodí, nejvíce ohrožených plošným povrchovým odtokem.

-vf-