logo

Povodí Lužické Nisy

Terénní průzkum pro zpracování hydrologického posudku N-letých průtoků na pravostranném bezejmenném přítoku Rýnovické Nisy v Jablonci nad Nisou. Na základě požadavku společnosti A.RAYMOND JABLONEC pro zatrubnění části toku bylo nutné ověřit zda je daný profil ovlivněn přítokem. Pravostranný přítok znázorněný v mapě nebyl nalezen.

-ip-